THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO ELAND FOUR SEASONS NHA TRANG

 

Giải nhì cao nhất và được chọn để cùng với Chủ đầu tư hoàn thành phương án cải tạo.

pa dat giai